Mladí sociální demokraté chtějí lepší životní prostředí v Praze

Praha je z biologického hlediska nesmírně rozmanitá. Zároveň však trpí mnohými neduhy, jako jsou špatně řešené dopravní cesty, vysoká zastavěnost a existence četných zanedbaných oblastí. Jako pražští Mladí sociální demokraté rozhodně nebereme potřebu zlepšení životního prostředí jako nějaké klišé. Naopak se chceme této problematice dlouhodobě a komplexně věnovat.

Vedle odpovídajících opatření v dopravě (mj. postupná ekologizace vozového parku), omezování energetické spotřeby a důsledného naplňování strategie ochrany ovzduší v Praze považujeme za důležité zajištění správného třídění a využití bioodpadů. Pro zajištění svozu tohoto odpadu je třeba pořídit dostatek speciálních popelnic. Zároveň je třeba investovat do koncovek využití bioodpadu (kompostárny a bioplynové stanice). Dále chceme, aby byla v Praze věnována větší pozornost obnovám a revitalizacím vodních ploch a celkovému rozšíření počtu vodních prvků.

Je nutné zabránit fragmentaci ploch zeleně a naopak posílit jejich rozšiřování včetně definování jasných pravidel pro spolupráci jednotlivých municipalit. Velký prostor musí být věnován výsadbě dřevin, samozřejmě s důrazem na správný výběr druhové skladby. Chceme, aby byl rozšířen počet parků s veškerým občanským vybavením, zároveň však požadujeme (tam kde to jde) i odpovídající ochranu biodiverzity. Osobně apeluji na potřebu ponechání a ochranu starých stromů s dutinami vyplněnými trouchem, které představují optimální hnízdní příležitosti pro ptactvo a bezobratlé. V okrajových částech Prahy by bylo vhodné obnovovat staré cesty s výsadbami alejí a vytvářet remízky. Vlastní bytovou výstavbu osobně doporučuji realizovat převážně na stávajících brownfieldech, nevyužitelné části brownfieldů navrhuji citlivě revitalizovat a zazelenit.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892